Deler ut 34,2 millioner til barn og unge

Sparebanken Øst har siden slutten av 1800-tallet bidratt med midler til samfunnsnyttige formål. I fjor delte banken ut 15 millioner kroner, i år økes beløpet betydelig.

– Styret i Sparebanken Øst har innstilt på at banken skal disponere 34,2 millioner kroner til samfunnsutbytte. Det er et veldig stort beløp, som også er mye større enn banken tidligere har utbetalt til samfunnsnyttige formål, sier administrerende direktør i Sparebanken Øst, Pål Strand.

Det er bankens forstanderskap, bankens øverste organ, som hvert år bestemmer hvor mye som skal disponeres til utbytter.

Hvem får glede av disse pengene?

– Banken ønsker å bidra til at det blir litt bedre for barn og ungdom å vokse opp i vår region. Vi prioriterer å støtte tiltak og foreninger som er rettet mot barn og ungdom. Selvsagt støtter vi andre gode formål også, men det er viktig at formålet har allmennytte, sier Strand.

– Det er også viktig at en del av pengene sikrer at vi kan overholde forpliktelser vi påtar oss og som løper over flere år. Derfor vil nok ikke alle pengene gis bort i 2016, men over tid er det meningen at pengene skal gå til allmennyttige formål.

Samfunnsutbytteordningen omfatter mange ulike tiltak. Hovedområdene er bankens stipendordning for unge talenter innen kultur og idrett, støtte til allmennyttige formål som fortsatt skal prioritere tiltak for barn og ungdom, arena- og møteplassutvikling for regionen, bidrag til økt privatøkonomisk bevisstgjøring hos ungdom gjennom samarbeid med Ungt Entreprenørskap og til slutt vil banken opprettholde sitt engasjement i forhold til bevaring av kunst- og kulturminner.

Hva ligger i begrepet samfunnsutbytte?

– Begrepet samfunnsutbytte er brukt for å beskrive de midlene banken deler ut til allmennyttige formål som kommer fra inntjeningen på den kapitalen som banken eier selv, forklarer Strand. – Sparebanken Øst betaler jo utbytte på egenkapitalbevisene som banken har utstedt og som er notert på Oslo Børs, med andre ord utbytte på inntjeningen på den delen av kapitalen som egenkapitalbeviseierne har betalt inn.

For at Sparebanken Øst skal ha mulighet til å betale ut samfunnsutbytte må banken vise at de driver fornuftig. Banken må være solid, ha god likviditet og tjene penger.

– Dette fører til at banken oppnår gode vilkår i kapitalmarkedet når banken selv skal hente kapital i markedet. Resultatet av dette fører til at Sparebanken Øst både tjener penger som kan deles ut til allmennyttige formål og har lov til å utbetale utbytter fordi vi er solide.

Hvor viktig er det å støtte samfunnsnyttige formål i lokalmiljøet?

– Sparebanken Øst ser det som særdeles viktig å gi noe tilbake til samfunnet, sier Strand. – Vi betaler jo skatt som alle andre bedrifter, og slik sett bidrar vi til fellesskapet. Men vi har tradisjon for å bidra mer. Lokalmiljøet setter stor pris på vårt engasjement, og vi ser hvor mye det betyr for ildsjeler å få et økonomisk skulderklapp. Jeg tror det skaper mange gode synergieffekter i et lokalmiljø når banken bidrar med støtte til gode formål.

Hva betyr pengegavene for bankens omdømme?

– Sparebanken Øst har erfart at de aller fleste opplever vårt samfunnsengasjement som positivt. Jeg håper at Sparebanken Øst i fremtiden skal ses som en samfunnsnyttig institusjon, som arbeidsgiver, som leverandør av finansielle tjenester, som en aktiv bidragsyter til samfunnsutviklingen og som en god samtale- og samarbeidspartner, avslutter Strand.

KLIKK HER FOR Å SØKE OM PENGER ELLER STIPEND